Styrofoam Mona Lisa by Fabio Viale

Styrofoam Mona Lisa by Fabio Viale